Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Covid-19 Response Actions New

Σε αυτή την κατηγορία θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες και οι επιτυχίες των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για ασφάλεια, αμοιβή, υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων.

C.1 Most Valuable HR Team

C.2 Most Innovative Work-From-Home Plan

C.3 Most Innovative Workplace Redesign

C.4 Most Innovative Use of HR Technology During the Pandemic

1. Learning & Development

Σε αυτή την κατηγορία βραβεύονται τα προγράμματα και οι πρω- τοβουλίες στον τομέα του Learning & Development καθώς επί- σης και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, τη Διαχείριση της Αλλαγής στο εργα- σιακό περιβάλλον και την ενδυνάμωση των ομάδων.

1.1 Excellence in Leadership Development

1.2 Effective Use of Coaching – Mentoring

1.3 Best Youth Employment Initiative

1.4 Best Change Management Strategy / Initiative

1.5 Best Team Building Program

1.6 Best Internal Use of Academies

2.Resourcing & Diversity

Η κατηγορία αυτή έχει στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες αρι- στείας που εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα του recruitment και με ποιοτικά στοιχεία ενισχύουν την ευρύτερη στρατηγική ενός οργανισμού, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες ανάγκες και προκλή- σεις. Παράλληλα, στην κατηγορία αυτή θα αναδειχθούν και οι καλύτερες στρατηγικές που θέτουν ως άμεσο στόχο την ενίσχυ- ση της διαφορετικότητας στο οργανόγραμμα των εταιρειών.

2.1 Most Effective Recruitment Strategy

2.2 Excellence in Temporary & Part time Employment

2.3 Best Workplace Diversity Strategy

2.4 Excellence in Employer Branding

2.5 Best Employee’s Experience

3. Talent & Performance Management

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύονται οι πρακτικές εκείνες και τα προγράμματα που αφορούν στη Διαχείριση Ταλέντου. Παράλ- ληλα, θα αναδειχθούν τα παραδείγματα αριστείας ως προς το performance management αλλά και οι στρατηγικές εκείνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της δέσμευσης των ανθρώπων.

3.1 Best Talent Management Strategy & Initiative

3.2 Excellence in Performance Management Strategy / Initiative

3.3 Best Employee Engagement Strategy

3.4 Most effective Total Reward Strategy

4. Health & Well-Being

Η κατηγορία αυτή αναδεικνύει όλες εκείνες τις πρακτικές που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον σε κάθε επίπεδο.

4.1 Excellence in Workplace Well-being

5. Technology, e-learning & Integrated HR MIS

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύεται η αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι καινοτόμες πρακτικές, εφαρμογές και συστήματα.

5.1 Most Innovative use of Technology in HR

6. Corporate Social Responsibility

Η κατηγορία αυτή έχει στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων εκείνων που εντάσσουν στην εταιρική τους κουλτούρα τις δράσεις ΕΚΕ, με την άμεση αποδοχή και ανταπόκριση των ανθρώπων τους.

6.1 Best CSR Initiative (with employees’ involvement)

7. Most Innovative HR Consulting

Σε αυτή την κατηγορία θα αναδειχθεί ο εξωτερικός συνεργάτης (προμηθευτής ή πάροχος) ο οποίος με το καινοτόμο έργο του συμβάλλει στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των HR Professionals.

7.1 Health, Wellness and Safety Solution Provider New

7.2 Health, Wellness and Safety Solution Provider New

7.3 Leadership or Skills Development Solution Provider New

7.4 Recruitment & Retention Solution Provider New

8. HR Team of the Year New

Σε αυτήν την κατηγορία θα αναδειχθεί η ομάδα HR που κατάφερε να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του τμήματος με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, πρωτοβουλίες και συνεργασίες με άλλα τμήματα παρουσιάζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά).

Διοργάνωση

Official Publication