Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις και Οργα- νισμοί ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου που έχουν εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και πρωτοβουλίες ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε έργα, πρωτοβουλίες ή δράσεις που έχουν υλοποιηθεί 2019-2020.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστι- κή ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψη- φιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σή- ματα και διακριτικά γνωρισμάτων συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενη- μερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 24 Ιουλίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας, με τα ζητούμενα ορθά συ- μπληρωμένα.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]
 • Το καταβληθέν ποσόν χρεώνεται και τιμολογείται και δεν είναι επιστρέψιμο.

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online φόρμα υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας

(έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε στα ελληνικά την πρωτοβουλία / το έργο σας, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητάς σας, και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις όπως:

 • πώς και πότε υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία και ποιον σκοπό / ανάγκη εξυπηρετούσε
 • ποιες ήταν οι προκλήσεις / τα εμπόδια που απαντήθηκαν στην πορεία υλοποίησης
 • ποια είναι τα στοιχεία καινοτομίας που διέθετε
 • ποια είναι τα αποτελέσματα και η σημασία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την ίδια την εταιρεία

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. https://www.hrawards.gr).

2. Αριθμός εργαζομένων (full time employees)

3. Φωτογραφίες

(προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ το αρχείο) Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, μπορείτε να συ-νοδεύ- σετε το κείμενο με φωτογραφίες. Τα αρχεία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης

4. Γραφήματα

(προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο) Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιο- λόγηση της υποψηφιότητας.

5. Case Study Video

(προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υπο¬- βολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος.

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλί- ζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρου¬ση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία ερ¬γάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολό- γηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.
 • Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία καθώς και βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκε- ντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 9.
 • Κριτήρια Αξιολόγησης

  1. Η συμβολή του προγράμματος / ενέργειας σε σχέση με τις επιχειρηματικές ανάγκες του οργανισμού
  2. Η συμβολή του προγράμματος / ενέργειας σε σχέση με τις ανάγκες των εργα- ζομένων και τη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους καθημερινότητας
  3. Σχεδιασμός, μεθοδολογία και τρόπος υλοποίησης
  4. Καινοτομία / πρωτοπορία της ενέργειας
  5. Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

  Κριτική Επιτροπή

  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.

  Κόστος υποψηφιότητας

  1η υποψηφιότητα: 350 € € + 24% ΦΠΑ
  Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% ΦΠΑ
  Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750 € + 24% ΦΠΑ
  Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205 € + 24% ΦΠΑ
  Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% ΦΠΑ

  Διοργάνωση

  Official Publication